Milí priatelia, rodičia, naši priaznivci a sympatizanti,
aj v tomto roku je možné opäť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov vo výške 2 % ako podporu organizáciám nezriadených za účelom podnikania. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste takouto formou podporili naše aktivity, ktoré sú určené športovcom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.

Prečo podporiť práve nás?

Snahou Special Olympics je aj počas tohto roka zabezpečiť pravidelný tréning, odborné vedenie, organizačné zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nominovaným športovcom, ich trénerom a nevyhnutnému doprovodu, aby sa mohli zúčastňovať a čo najúspešnejšie obstáť na športových podujatiach na Slovensku i v zahraničí, zažiť pocit šťastia, uznania a úspechu a stretnúť nových priateľov.
    Ľuďom s mentánlym a kombinovaným postihnutím ponúkame 30 druhov Olympijských športov – zimných, aj letných. Sme plne akreditovaný Medzinárodným olympijským výborom. V roku 2016 sme boli prijatí za člena Slovenského olympijského výboru.
Okrem pravidelných športových aktivít, má Special Olympics vypracované kvalitné vzdelávacie programy, ktoré prispievajú k integrácii ľudí s postihnutím do spoločnosti.
    Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, budete potrebovať nasledovné formuláre:
» Vyhlásenie o poukázaní 2%
ĎAKUJEME!