Prebiehajúce VO

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava a údržba kancelárskych zariadení a nákup kancelárskeho zariadenia

Archív VO

» 2014 «

▪Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie ošatenia pre účastníkov Európskej špeciálnej olympiády Antverpy 2014

▪Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie leteckej prepravy osôb (poskytnutie služby)

» 2015 «

▪Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zákazky) Zabezpečenie leteckej prepravy osôb (poskytnutie služby)

Zverejňovanie zmlúv VO

Zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

» 2015 «

▪Podlimitná zákazka : Zabezpečenie leteckej prepravy osôb

Dátum zverejnenia na web stránke http://www.shso.sk/vo.php: 24.04.2015

Vzhľadom na veľký objem dát rámcovú dohodu uverejňujeme vo forme odkazu na stránku Úradu pre Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa (Slovenské hnutie špeciálnych olympiád) Rámcová dohoda č. 01/2015:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/11483/148081/5

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/11483/148081/6