Vážená pani/ Vážený pán,
  nevyhnutnou súčasťou registrácie člena do Informačného systému športu Špeciálnych olympiád Slovensko ISŠ ŠOS je úhrada ročného členského poplatku 2€/osoba (športovec, rodič, tréner, dobrovoľník, iná osoba) bezhotovostným prevodom na účet:
  Meno: Špeciálne olympiády Slovensko
  IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
  BIC kód banky: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 9992020
  Špecifický symbol: IČO školy/zariadenia/organizácie alebo rodné číslo v prípade individuálneho športovca (Rodinná prihláška).
  V prípade spoločnej úhrady viac ako jedného člena je potrebné zaslať menný zoznam osôb za ktorých bolo ročné členské uhradené, aby bolo možné platbu priradiť. Po úhrade Vás poprosíme o zaslanie informácie v ktorý deň bol poplatok uhradený na e-mail office@specialolympics.sk. Taktiež je potrebné pripojiť k emailu potvrdenie o zadaní prevodu.
POZOR! Prosíme v žiadnom prípade neuhrádzajte členský poplatok v jednej sume so štartovným poplatkom na súťaž!!! Ďakujeme.
   Pre registráciu ORGANIZÁCIE (škola, klub) prosím kliknite SEM
   Pre registráciu INDIVIDUÁLNEHO ČLENA (rodinná prihláška) prosím kliknite SEM
  Po schválení registrácie Vám prídu na Vami uvedený email prihlasovacie údaje do Informačného systému športu Špeciálnych olympiád Slovensko.
  Po prihlásení si heslo môžete zmeniť. Prosíme Vás o vyplnenie všetkých chýbajúcich údajov organizácie a Vašich členov. Informačný systém bude slúžiť ako registračný portál, portál na prihlasovanie na súťaže aj ako evidencia zaplateného ročného členského. Aby ste sa mohli zúčastňovať súťaží, je nevyhnutné mať vložený zdravotný formulár (iba športovci) a zaplatené ročné členské 2€/rok (všetci registrovaní v ISŠ ŠOS)
  V prípade, že neobdržíte prihlasovacie údaje do 5 pracovných dní od Vašej registrácie, kontaktujte nás prosím na email: office@specialolympics.sk
  Ďakujeme. #smespecial

» REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE (škola, klub),