Pre registráciu do Špeciálnych olympiád Slovensko je nutné vyplniť prihlášku a podpísanú zaslať na adresu Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava . Taktiež poprosíme uhradiť ročný členský poplatok 2€/osoba za každého športovca, ale aj doprevádzajúce osoby/rodičov na:
    Meno: Špeciálne olympiády Slovensko
    IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
    BIC kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: 9992020
Špecifický symbol: IČO školy/zariadenia/organizácie alebo rodné číslo v prípade jednotlivca športovca (ak sa uhrádza aj za doprovod je potrebné do poznámky uviesť mená)

V prípade veľkého množstva športovcov poprosíme o zaslanie menného zoznamu osôb, za ktoré uhrádzate poplatok.
Po úhrade Vás poprosíme o zaslanie informácie e-mailom na office@specialolympics.sk, v ktorý deň bol poplatok uhradený. V najlepšom prípade pripojiť potvrdenie o zadaní prevodu v prílohe e-mailu.

!!!V žiadnom prípade neuhrádzajte členský poplatok v jednej sume so štartovným poplatkom na niektoré z podujatí!!!
    Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a uľahčenie práce.

» SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPOJENÝ ZAMESTNANEC + PLNOLETÝ (PDF), (DOCX)