8. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
Projekt „Inkluzívny tréning vodného póla“, 12.11.2021
  Inklúzia v športovej praxi. Nádherný príklad inklúzie v športe vodné pólo už druhý krát uskutočnili Špeciálne olympiády Slovensko. Inkluzívny tréning organizovaný v rámci projektu Family Health Forum.

PÓLISTI A PÓLISTKA Z KLUBU XBS SÚ PRÍKLADOM INKLÚZIE.

Už po druhý krát v tomto roku Špeciálne olympiády Slovensko pripravili pre svojich členov inkluzívny tréning vodného póla. Vďaka trénerovi Miroslavovi Gogolovi, ktorý je tiež reprezentačným trénerom juniorského tímu vodného póla sa naši športovci naučili vodnopólovým zručnostiam ako úchop lopty, hod lopty na bránu, plávanie s loptou a hre v kolektíve. Tréning sa niesol v príjemnej atmosfére. Vďaka prirodzenému prístupu mladých ľudí si Special športovci našli nových kamarátov. Športovcov s intelektuálnym znevýhodnením bolo 12 a každý mal dvoch „trénerov“ Unifikovaných partnerov – juniorov z vodnopólového klubu XBS Šamorín. Family Health Forum naplnilo svoje očakávania, tým že spätná väzba od rodičov našich športovcov, ale taktiež od rodičov vodných pólistov bola pozitívne obojstranná. A nás to opäť zaväzuje v pokračovaní tohto úspešného projektu. Už teraz sa tešíme na letnú edíciu v roku 2022.
  Fotografie z projektu nájdete pod textom.
#smespecial
  #EEA Norway Grants
  #working together for an inclusive Europe
  #inclusion trough sport for children with developmental disabilities
» FOTO
8. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.
Project „Inclusive water polo training“, 12.11.2021
  Inclusion in sport practice. A wonderful example of inclusion in the sport of water polo was carried out for the second time by Special Olympics Slovakia. Inclusive training organized within the Family Health Forum project.

THE POLO PLAYERS FROM THE XBS CLUB ARE AN EXAMPLE OF INCLUSION.

For the second time this year Special Olympics Slovakia prepared for its members an inclusive water polo training. Thanks to coach Miroslav Gogol, who is also the national coach of the Junior water polo team, our athletes have learned water polo skills such as gripping the ball, throwing the ball at the goal, swimming with the ball and playing in a team. The training was held in a pleasant atmosphere. Thanks to the natural approach of the young people, the Special athletes made new friends. There were 12 athletes with intellectual disabilities, and each had two „coaches“ Unified Partners – juniors from the water polo club XBS Šamorín. The Family Health Forum lived up to its expectations, in that the feedback from the parents of our athletes, but also from the parents of the water polo players, was positive on both sides. And it obliges us once again in continuing this successful project. We are already looking forward to the summer edition in 2022.
  Photos from the project can be found below the text.
#smespecial
  #EEA Norway Grants
  #working together for an inclusive Europe
  #inclusion trough sport for children with developmental disabilities
» PHOTOS