Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.

    Špeciálne olympiády Slovensko je organizácia, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením (IZ). Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s IZ tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou.
Special Olympics International:
  • 1968 založenie • 170 členských krajín sveta • 225 národných programov • 4 500 000 športovcov s mentálnym postihnutím • 7 kontinentálnych pracovísk • 1 000 000 zainteresovaných rodičov • 500 000 dobrovoľníkov • 30 000 trénerov • 94 000 súťaží za rok po celom svete • 32 000 letných a zimných športov
Special Olympics Slovakia:
  • 1993 založenie • 42 klubov • 22 športov • 3 300 športovcov • 120 rodinných príslušníkov • 1 200 dobrovoľníkov
  Na Slovensku tento program realizuje Special Olympics Slovakia. Organizácia ponúka príležitosť každému, aby sa zapájal do niečoho, čo nevynáša peniaze, čo nie je obchod, ale niečo oveľa vzácnejšie a hodnotnejšie – je to pomoc človeku. Prináša pocit radosti, šťastia. Práca pre špeciálne olympiády zvyšuje sebadôveru a sebaúctu a vedie k zamysleniu sa nad skutočným zmyslom života. Tréneri, rozhodcovia, lekári, polícia, štartéri, časomerači, právnici, ekonómovia, počítačoví operátori a novinári – všetci pracujú dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Hnutie má viac ako 500 tisíc dobrovoľníkov po celom svete. Pomáhajú z lásky k športu, z lásky človeka k človeku.
  Špeciálne olympiády Slovensko je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského a športového výboru.

  „Nechajte ma vyhrať. Ale ak nemôžem vyhrať, nechajte ma aspoň sa o to statočne pokúsiť.“

  Motto športovcov Special Olympics

Intelektuálne znevýhodnení verzus inteligenčne / inteligentne znevýhodnení

  V Špeciálnych olympiádach Slovensko sme sa v roku 2019 rozhodli nahradiť označenie športovci s mentálnym postihnutím označením športovci s intelektuálnym znevýhodnením. K tejto zmene sme prikročili hlavne preto, aby sme sa zosúladili s celosvetovo používaným anglickým spojením ,,Intellectual disabled“, teda v preklade ,,intelektuálne znevýhodnení“. Opierame sa pri tom o výklad Krátkeho slovníka slovenského jazyka, kde je výraz intelektuálny vysvetlený ako ,,týkajúci sa rozumu, duševnej činnosti“, k čomu sa pri opise a charakteristike našich športovcov prikláňame.
V tejto súvislosti sa môže objaviť názor, že by sme mali používať označenie ,,inteligenčne / inteligentne znevýhodnení“, čo by však zodpovedalo anglickému ,,Intelligent disabled“. Tento výraz sa však v spojení so športovcami Špeciálnych olympiád nikde nepoužíva, v slovenskom jazyku sa komunikuje ako ,,majúci inteligenciu, duševne vyspelý, rozumný, či bystrý“.
  S výrazom ,,športovci s intelektuálnym znevýhodnením“ sa stotožňujú aj rodiny, športovci a členovia Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Moje srdce poskočilo od radosti, keď som zistila, že Špeciálne olympiády Slovensko začali používať slovné spojenie intelektuálne znevýhodnení športovci. Odkedy sa náš syn narodil bojujeme so svetom ,,zdravých“ ľudí. Boli by sme radi, keby spoločnosť pochopila, aké dôležité je pre tých, ktorí sa nenarodili úplne mentálne či fyzicky v 100% stave, aby boli akceptovaní ako plnohodnotné ľudské bytosti. A ak si porovnáme spojenie mentálne postihnutí a intelektuálne znevýhodnení, druhý výraz je jednoznačne optimistickejší a pozitívnejší. Náš život robí rozhodne krajším,“ vyznala sa mama 10 ročného syna s Downovým syndrómom a autizmom Filipa Sedláčka.

  Ciele Special Olympics

Zvyšovať kvalitu a zlepšovať možnosti tréningových procesov formou integrácie v športových kluboch.
  Vybudovať a zviditeľniť funkční program Unifikovaného športu – zdravý jedinec trénuje a súťaží so športovcom s intelektuálnym znevýhodnením.
Poskytnúť športovcom s intelektuálnym znevýhodnením príležitosti na participáciu v rôznych druhoch športu vo všetkých regiónoch Slovenska.
  Rozvíjať program Mladí športovci – Young Athletes. Podchytiť deti a mládež aby športovali a mali možnosť si vybrať šport ktorý im vyhovuje.
Rozvíjať program Zdraví športovci – Healthy Athletes. Poskytnúť tak všetkým možnosť zdravo športovať.
  Zviditeľňovať Special Olympics Slovakia ako vhodného partnera pre spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, športovými zväzmi, univerzitami, mimovládnymi organizáciami a privátnym sektorom.
Vybudovať pozitívny prístup k športovcom s intelektuálnym znevýhodnením prostredníctvom športu.
  Spolupracovať s médiami a osobnosťami krajiny s cieľom predstaviť myšlienku Special Olympics širokej verejnosti.
Podporiť zlepšovanie športových výkonov prostredníctvom profesionálneho organizovania Národných športových hier a športových súťaží.
  Rozširovať program dobrovoľníctva formou zapojenia rodinných príslušníkov, priateľov, divákov a podporovateľov.
Realizovať program vzdelávania pre trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov.
  Podporovať angažovanosť v medzinárodných štruktúrach Special Olympics.

  Z histórie

20. júla 1968 sa v Chicagu konali prvé medzinárodné Špeciálne olympijské hry. Úspech hier podnietil pani Eunice Kennedy Shriverovú založiť neziskové hnutie Special Olympics International. Jeho programy sa postupne rozvíjali na celom svete. Dnes sú akreditované takmer v 170 krajinách. Tisíce dobrovoľníkov venujú svoj voľný čas a zručnosti, aby pomohli športovcom Špeciálnych olympiád rozvíjať ich schopnosti, disciplínu a sebadôveru.
  V roku 1988 boli Špeciálne olympiády oficiálne uznané Medzinárodným olympijským výborom a v roku 2016 sme boli prijatí za člena Slovenského olympijského výboru. Špeciálne olympiády sú jedinou športovou organizáciou, ktorú MOV oprávnil používať slovo olympiáda vo svojom názve.

„Play Unified, Live Unified“ – „Na športovisku sme si všetci rovní“

(Eunice Kennedy Shriver)