PREDSEDNÍCTVO ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO:
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 19.06.2021, » PREDSTAVENIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA ŠOS
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 2021
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS DO 2021 ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS:
» ZÁPISNICA 34. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 04.06.2024
(Menný zoznam osôb s uhradeným členským na rok 2024, Prezenčná listina, Program VZ ŠOS 04.06.2024, Rokovací poriadok VZ 04.06.2024, Správa auditora, Zápisnica ŠOS VZ 29.05.2023, Mandátová komisia 2023, Návrhová komisia 2023, Ocenenia 2023, Nominácia ŠOS ZSH Turín 2025, Štatút reprezentanta, Ekonomická správa 2023, Správa kontrolóra 2023, Disciplinárna komisia 2024, Návrh rozpočtu 2024, Výročná správa ŠOS 2023, Zápisnica 33. Valné zhromaždenie ŠOS, 29.05.2023)

» ZÁPISNICA 33. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 29.05.2023
(Mandátová komisia, Pozvánka, Rokovací poriadok, Správa kontrolóra, Zápisnica)
» ZÁPISNICA 31. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 31.05.2022
(Prílohy, Prezenčná listina, Prezentácia)
» ZÁPISNICA 29. VALNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 15.06.2021
» ZÁPISNICA 28. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 09.12.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 27. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS 2019, 11.05.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 26. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 03.06.2019
» ZÁPISNICA 25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 29.05.2018
» ZÁPISNICA 24. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 11.10.2017