9. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
Projekt: Európsky basketbalový týždeň – rozvoj basketbalu
Implementáciu nového športu do praxe sme si ihneď vyskúšali pri prvej príležitosti. Vďaka Norway Grants sme na Slovensku založili rozvoj nového športu pre deti mládež – BASKETBAL.

  BASKETBALOVÉ ZRUČNOST sme VYSKÚŠALI už pri PRVEJ PRÍLEŽITOSTI

  Špeciálne olympiády Slovensko sa v tomto roku 2021 PRVÝ krát zapojili do Európskeho basketbalového týždňa, ktorý sa konal od 27.11. do 4.12.2021. Aj napriek znovu schváleniu pandemických opatrení špeciálne školy zostali otvorené a mohli sa tak prihlásiť do projektu Európsky basketbalový týždeň Special Olympics Europe Euroasia.
Vďaka Norway Grants sme zorganizovali basketbalový seminár a prvé úspechy sa dostavili vo forme účasti na Európskom basketbalovom týždni. Zapojilo sa 5 škôl, kde už pravidelne trénujú a zdokonaľujú svoje zručnosti v basketbale športovci Špeciálnych olympiád. Spolu 38 detí vo veku od 8 do 12 rokov a 4 unifikovaný partneri.
  Zapojené školy a organizácie:
  ZŠ s MŠ Čierne, o. z, Špeciálna ZŠ Šamorín, , Spojená škola internátna Spišské Vlachy, ZŠ a MŠ Spojená škola Dobšiná, Spojená škola Pezinok – alokované pracovisko Modra.
Fotografie z projektu nájdete pod textom.
  #smespecial
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  9. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
  Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.
  Project: The European Basketball Week – basketball development
  We immediately tried the implementation of the new sport into practice at the first opportunity. Thanks to Norway Grants, we established the development of a new sport for children and youth in Slovakia – BASKETBALL.

WE TRIED OUR BASKETBALL SKILLS AT THE FIRST OPPORTUNITY

Special Olympics Slovakia participated in the European Basketball Week for the FIRST time this year, which took place from 27.11. to 4.12.2021. Despite the re-approval of the pandemic measures, the Special schools remained open and were able to apply for the European Basketball Week project of Special Olympics Europe Euroasia.
  Thanks to Norway Grants we organized a basketball seminar, and the first successes came in the form of participation in the European Basketball Week. 5 schools, where Special Olympics athletes are already regularly training and improving their basketball skills, took part. A total of 38 children aged between 8 and 12 and 4 unified partners.
Participating schools and organizations:
Primary school with kindergarten Čierne c.a., Special primary school Šamorín, Joint boarding school Spišské Vlachy, Primary school and kindergarten Joint school Dobšiná, Joint school Pezinok – allocated workplace Modra.
  Photos from the project can be found below the text.
#smespecial
  #EEA Norway Grants
  #working together for an inclusive Europe
  #inclusion trough sport for children with developmental disabilities
» PHOTOS