1. VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU DO ŠOS

  1.1 Určiť druh registácie:

ORGANIZÁCIA / právnická osoba (škola, klub, DSS, CSS) alebo INDIVIDUÁLNA / RODINNÁ prihláška (tu nemôže byť registrovaný iba športovec s intelektuálnym znevýhodnením, ale aj jeho rodič / rodičia.

  1.2 Podľa výberu kliknúť na jednu z možností a vyplniť požadované údaje:

» REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE (právnická osoba) (škola, klub, DSS, CSS,…)

1.3 Po vyplnení sa Vám ukáže nasledujúce hlásenie:

  1.4 Na Vami uvedenú emailovú adresu dostanete email o úspešnej registrácii:

  1.5 Po schválení registrácie Vám prídu na Vami uvedený email prihlasovacie údaje do ISŠ ŠOS:

  (EMAIL a HESLO)

POZOR! Na oba doručené emaily (sos.sport-info.sk a neodpovedat@sport-info.sk) Vás prosíme neodpovedať! Niekedy žiaľ tento email končí v SPAM-e, preto si ho prosím skontrolujte, ak by Vám daný email neprišiel do 3 dní.

1.6 Prihlásenie sa do Informačného systému športu ŠOS a vyplnenie základných údajov:

https://sos.sport-info.sk/kluby/index.php

2. VYPLNENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV ČLENA V INFORMAČNOM SYSTÉME ŠPORTU ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

2.2 Zadajte prihlasovacie údaje:

Váš email a heslo (pre viac info pozri KROK 1. Elektronická žiadosť o registráciu / bod 1.5) V prípade zabudnutého hesla treba kliknúť na „Zabudnuté heslo?“ a postupujte podľa uvedených inštrukcií. (TOTO FUNGUJE, len ak Vám už v minulosti bolo vygenerované heslo).

2.3 Potvrdenie prehlásenia o ochrane osobných údajov a ostatných informácií

Bez kompletného vyjadrenia porozumenia a súhlasu s prehlásením, etickým kódexom a čestným prehlásením nie je možné používať tento portál.

2.4 Nahratie nového člena do ISŠ ŠOS

Nový člen (osoba) sa pridáva kliknutím v ľavom panely na ikonu Členovia a následne cez tlačítko – zelené plus v ľavo hore.

2.5 Vyplnenie základných údajov člena

Príklad nahratého člena (vzor)

3. ÚHRADA ROČNÉHO ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

  Ročný príspevok na činnosť združenia, alebo členského príspevku je v hodnote 2 € na osobu v súlade so zákonom č. 440/2016 Z.z. o športe a v súlade so chválením Predsedníctva, o zaplatenie ročného príspevku na činnosť združenia, alebo členského príspevku.
Termín bezhotovostnej úhrady je do 31.1.2021.
  Osoby, ktoré uhradia 2€ do stanoveného termínu a sú registrované v Informačnom systéme športu ŠOS sa stávajú v prípade fyzických osôb osobami registrovanými za Špeciálne olympiády Slovensko pre rok 2021 a v prípade právnických osôb členmi združenia ŠOS. Týmto osobám (individuálnym členom i právnickym osobám) budú zasielané všetky informácie týkajúce sa diania v ŠOS. Právnické osoby s úhradou do 31.1.2021 budú môcť hlasovať na Valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať na jar 2021. V prípade, že bude potrebné zaregistrovať nového športovca, trénera, rodiča alebo inú osobu do ŠOS bude tak možné urobiť aj počas roka 2021.
Pokyny k úhrade:
POZOR – platba možná LEN bezhotovostným prevodom na účet
  Meno: Špeciálne olympiády Slovensko
  IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
  BIC kód banky: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 2021
  Špecifický symbol: IČO v prípade právnickej osoby/školy/zariadenia/organizácie alebo rodné číslo v prípade individuálneho športovca (Rodinná prihláška).
V prípade spoločnej úhrady viac ako jedného člena je potrebné zaslať menný zoznam osôb za ktorých bolo ročné členské uhradené, aby bolo možné platbu priradiť. Po úhrade Vás poprosíme o zaslanie informácie v ktorý deň bol poplatok uhradený na e-mail office@specialolympics.sk. Taktiež je potrebné pripojiť k emailu potvrdenie o zadaní prevodu.
  Potvrdenie o prijatí platby nevydávame. Ročný príspevok na činnosť (členské) sa uhrádza na základe Smernice, ktorú nájdete TU.
UPOZORNENIE: V prípade neuvedenia rodného čísla pre individuálnych členov a v prípade neuvedenia IČO pre právnické osoby a ich členov nebude príspevok na činnosť priradený.