3. Úhrada ročného členského príspevku:

  Ročný príspevok na činnosť združenia, alebo členského príspevku je v hodnote 2 € na osobu v súlade so zákonom č. 440/2016 Z.z. o športe a v súlade so chválením Predsedníctva, o zaplatenie ročného príspevku na činnosť združenia, alebo členského príspevku.
Termín bezhotovostnej úhrady je do 31.1.2021.
  Osoby, ktoré uhradia 2€ do stanoveného termínu a sú registrované v Informačnom systéme športu ŠOS sa stávajú v prípade fyzických osôb osobami registrovanými za Špeciálne olympiády Slovensko pre rok 2021 a v prípade právnických osôb členmi združenia ŠOS. Týmto osobám (individuálnym členom i právnickym osobám) budú zasielané všetky informácie týkajúce sa diania v ŠOS. Právnické osoby s úhradou do 31.1.2021 budú môcť hlasovať na Valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať na jar 2021. V prípade, že bude potrebné zaregistrovať nového športovca, trénera, rodiča alebo inú osobu do ŠOS bude tak možné urobiť aj počas roka 2021.
Pokyny k úhrade:
POZOR – platba možná LEN bezhotovostným prevodom na účet
  Meno: Špeciálne olympiády Slovensko
  IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
  BIC kód banky: SUBASKBX
  Variabilný symbol: 2021
  Špecifický symbol: IČO v prípade právnickej osoby/školy/zariadenia/organizácie alebo rodné číslo v prípade individuálneho športovca (Rodinná prihláška).
V prípade spoločnej úhrady viac ako jedného člena je potrebné zaslať menný zoznam osôb za ktorých bolo ročné členské uhradené, aby bolo možné platbu priradiť. Po úhrade Vás poprosíme o zaslanie informácie v ktorý deň bol poplatok uhradený na e-mail office@specialolympics.sk. Taktiež je potrebné pripojiť k emailu potvrdenie o zadaní prevodu.
  Potvrdenie o prijatí platby nevydávame. Ročný príspevok na činnosť (členské) sa uhrádza na základe Smernice, ktorú nájdete TU.
UPOZORNENIE: V prípade neuvedenia rodného čísla pre individuálnych členov a v prípade neuvedenia IČO pre právnické osoby a ich členov nebude príspevok na činnosť priradený.