3. Úhrada ročného členského príspevku:

VEĽMI dôležité pozorne prečítať!
  Milý športovec, trénerka, tréner, rodičia, Vážená pani, Vážený pán,
  ŽELÁME VÁM VŠETKO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKA 2024. HLAVNE VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, OSOBNÝCH STRETNUTÍ, ÚSPECHOV a MIER.
Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) si Vás dovoľujú požiadať, v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. o športe a v súlade so chválením Predsedníctva 10.11.2022, o zaplatenie ročného členského príspevku a príspevku na činnosť v hodnote 5€ za fyzickú osobu a v hodnote 20 € za právnickú osobu. Termín bezhotovostnej úhrady je do 28.1.2024.
Vysvetlenie:
Právnická osoba je: organizácia, ktorá má svoje IČO – občianske združenie, klub, škola, DSS, DS, CSS, CVČ, …
Fyzická osoba je: individuálny člen, teda každá osoba, ktorá má záujem na aktivitách ŠOS, športovec, rodič, rodinný príslušník, tréner/trénerka, lekár, funkcionár ŠOS, iná osoba.
POZOR: Právnická osoba uhrádza členský príspevok vo výške 20€ a tiež uhrádza za každého svojho člena, ktorý bude navštevovať aktivity ŠOS v roku 2024 sumu 5€/osoba.
  Právnické osoby a Fyzické osoby, ktoré uhradia členský príspevok do stanoveného termínu t.j. do 28.1.2024 a sú RIADNE registrované v Informačnom systéme športu ŠOS sa stávajú v prípade fyzických osôb individuálnymi členmi registrovanými za ŠOS pre rok 2024 a v prípade právnických osôb členmi združenia ŠOS.
  Vysvetlenie:
  RIADNE znamená, že v ISŠ majú vyplnené všetky kolónky (adresa, rodné číslo, tel. kontakt, …..)
Týmto osobám so zaplateným členským (individuálnym členom a právnickým osobám) budú zasielané všetky informácie týkajúce sa súťaží, aktivít, projektov a podujatí ŠOS pre 2024.
  Ďalšie informácie:
  Právnické osoby s úhradou do 28.1.2024 majú právo hlasovať na Valnom zhromaždení 2024.
  Potvrdenie od lekára, že športovec je spôsobilý športovať a zúčastniť sa súťaže, stačí vložiť do ISŠ pred jeho/jej prvou súťažou v roku 2024. Potvrdenie nájdete TU:
  V prípade, že bude potrebné zaregistrovať novú právnickú osobu, nového športovca, trénera, rodiča, alebo inú osobu do ŠOS bude tak možné urobiť aj počas roka 2024.
Vzhľadom na pripomienku zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že na Slovensku fungujú dve organizácie zabezpečujúce rozvoj športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením a to, Špeciálne olympiády Slovensko a Slovenský zväz mentálne postihnutých športovcov (SZMPŠ) pod hlavičkou Slovenského paralympijského výboru, si Vás dovoľujeme požiadať o registráciu LEN v jednej z organizácií v danom športe. Osoby, ktoré budú registrované v SZMPŠ, alebo SPV nebudú môcť byť prijaté za člena ŠOS. Táto potreba jednej registrácie vznikla z dôvodu preukázania členstva ministerstvu a následného prerozdelenia finančných dotácií na podporu športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením.
  AKO USKUTOČNIŤ PLATBU?
  POZOR – platba možná LEN bezhotovostným prevodom na účet ŠOS.
Meno účtu: Špeciálne olympiády Slovensko
IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
BIC kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2024
Špecifický symbol: pre právnické osoby uviesť – IČO
Pre Fyzické osoby: individuálny člen uviesť – rodné číslo
  Vysvetlenie:
  Za individuálneho člena je potrebné vykonať platbu za každú fyzickú osobu SAMOSTATNE.
  Príklad:
  otec – rodné číslo samostatná platba 5€,
  mama – rodné číslo samostatná platba 5€,
  športovec – rodné číslo samostatná platba 5€,…
Za právnickú osobu, v prípade spoločnej úhrady viacerých členov, viac ako jedného člena je potrebné zaslať menný zoznam osôb za ktorých bolo ročné členské uhradené, aby bolo možné platbu priradiť. Menný zoznam je potrebné zaslať na email sedlackova@specialolympics.sk. Taktiež je potrebné pripojiť k emailu potvrdenie o zadaní prevodu.
Príklad:
Škola uviesť IČO = 20€, príklad: 5 žiakov = 25€, spolu úhrada 45€ + poslať menný zoznam na sedlackova@specialolympics.sk a potvrdenie o platbe.
  UPOZORNENIE:
  Potvrdenie o prijatí platby nevydávame. Ročný príspevok na činnosť (členské) uhrádzate na základe Smernice Čl. II bod 3., tú si priložte ako doklad k úhrade/úhradám. Smernica na tlač je TU.
V prípade neuvedenia rodného čísla pre Fyzické osoby (individuálnych členov) a v prípade neuvedenia IČO pre Právnickú osobu a jej členov nebude môcť byť príspevok priradený, a teda nebudem môcť byť schopné člena/ organizáciu zaregistrovať. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.
  V prípade potreby registrácie a v prípade potreby doplnenia údajov do ISŠ nájdete viac info TU.
Kontaktnou osobou v prípade potreby konzultácie je pani Veronika Sedláčková, tel.: +421 (0)905 925 695 | e-mail: sedlackova@specialolympics.sk.
  Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás na športových i spoločenských podujatiach Špeciálnych olympiád Slovensko v roku 2024.
S pozdravom,
Kolektív SPECIAL