Aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v našej krajine, Špeciálne olympiády Slovensko začali realizovať projekt „Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“.

  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.

Deti a mládež s intelektuálnym znevýhodnením, alebo bez neho sa spoločne zo šiestich krajín zúčastnia na aktivitách a športových súťažiach, ktoré podporujú inklúziu.
  Viac ako 5200 detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením, alebo bez neho, z 55 miest v strednej Európe, južnej Európe a na Balkáne sa zúčastnia športových súťaží s cieľom podporiť sociálne začlenenie – inklúziu a prispieť k zlepšeniu kognitívnych, sociálnych a motorických schopností u detí s intelektuálnym znevýhodnením (IZ), vo veku od 6 do 12 rokov. V priebehu troch rokov, od januára 2021 do decembra 2023, projekt s názvom „Inklúzia prostredníctvom športu pre deti s vývojovým postihnutím“ urýchli organizáciu súťaží v kolektívnych športoch, ako sú futbal a basketbal
Cieľom projektu je povzbudiť deti s intelektuálnym znevýhodnením, i bez neho, aby sa učili a hrali spolu, a to takým spôsobom, aby sa pomohlo osobám s IZ pri rozvíjaní základných zručností prostredníctvom aktivít a tímových hier, aby sa podporilo začlenenie do komunity a medzi mládež bez intelektuálneho znevýhodnenia a aby sa pomohlo rodine. Príslušníci osôb s IZ získavajú dôveru v schopnosti svojich detí. Projekt „Inklúzia prostredníctvom športu pre deti s intelektuálnym znevýhodnením“ riadi Nadácia Motivation Romania v spolupráci so Špeciálnymi Olympiádami Rumunsko, SO Island, SO Slovensko, SO Litva, SO Bosna a Hercegovina, SO Čierna Hora, s podporou nadácie SO Europe Eurasia Foundation a univerzity v Poznani z Poľska.
  ***
Program „Inklúzia prostredníctvom športu pre deti s vývojovým postihnutím“ má úžitok z grantu 1 195 000 EUR od Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Fondu pre regionálnu spoluprácu a Nórskeho grantu. Cieľom projektu je podpora detí s intelektuálnym znevýhodnením a ich sociálnej inklúzie podporou športových praktík a účasťou na športových hrách u detí bez intelektuálneho znevýhodnenia. Špeciálne olympiády Slovensko získali grant na podporu tohto projektu vo výške 139 583€ na tri roky.
  Informácia o grantoch EHP a Nórska
  Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Stanovené sú dva všeobecné ciele: zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a posilnenie dvojstranných vzťahov medzi darcovskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a južnej Európe a v Pobaltí. Tri darcovské krajiny úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Darcovia poskytli v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom postupných grantových schém 3,3 miliardy EUR. Na obdobie rokov 2014 – 2021 dosahujú granty EHP a Nórska 2,8 miliárd EUR.
  Children and youth with and without intellectual disabilities from six countries will participate together in activities and sports competitions that encourage inclusion
Over 5200 children and youth with and without intellectual disabilities from 55 cities located in Central Europe, Southern Europe and the Balkans will participate in sports competitions with the purpose of encouraging social inclusion and to contribute to the improvement of cognitive, social and motor abilities in children with intellectual disabilities (ID), ages six to 12.
  Over the course of three years, from January 2021 to December 2023, the project titled “Inclusion through sports for children with developmental disabilities” will speed up the organization of competitions for team sports, such as football and basketball games.
The project aims to encourage children with and without intellectual disabilities to learn and play together, in this way helping those with ID in developing essential skills through activities and team games, to promote inclusion in the community and among youth without intellectual disabilities and to help family members of those with ID in gaining back the trust in their children’s abilities.
  The project “Inclusion through sports for children with intellectual disabilities” is managed by Motivation Romania Foundation in partnership with Special Olympics Romania, SO Iceland, SO Slovakia, SO Lithuania, SO Bosnia and Herzegovina, SO Montenegro, with support from SO Europe Eurasia Foundation and the University of Poznan from Poland.
***
  “Inclusion through sports for children with developmental disabilities” benefits from of a € 1.195.000 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. The aim of the project is to support children with intellectual disabilities and their social inclusion, by encouraging sports practices and participating in sports games among children without intellectual disabilities.
About EEA and Norway Grants
The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.
  #smespecial #stespecial #Specialolympicsslovakia