Aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v našej krajine, Špeciálne olympiády Slovensko začali realizovať projekt „Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“.

  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.

Prinášame Vám príbeh mladého športovca plavca Adama Kalafuta.
  Špeciálne olympiády Slovensko upozorňujú na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú medzi nami. Sú to športovci, ktorí úspešne reprezentujú Slovensko a prezentujú ho v tom najlepšom svetle. Sú to športovci, ktorí rovnako, ako ich zdraví športoví kolegovia prekonávajú sami seba, prekonávajú svoje osobné rekordy a ich najväčším snom je účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád.
Práve šport je jednou s najkrajších a najľahších foriem inklúzie a aj mladí športovci ako Adam Kalafut sú dôkazom toho, ako má skutočná inklúzia vyzerať v praxi. Vďaka podpore programu Nórske fondy sa mladý športovec Adam Kalafut v marci 2021 zúčastnil na plaveckom sústredení so seniorskými special plavcami, kde a trénoval zdokonaľoval sa pod taktovkou reprezentačnej trénerky Yvetty Macejkovej, ktorá trénuje medailistov z Abu Dhabi. Adam trénoval v Olympijskom profesionálnom tréningovom centre v x-bionicu, kde práve prebiehalo aj sústredenie zdravých plavcov, reprezentantov SR.
  „Dostať príležitosť trénovať s medailistami z Abu Dabi, dostat príležitosť trénovať počas Covid pandémie a dostať príležitosť ako mladý športovec trénovať so svojimi vzormi je v týchto dňoch splnení sen. Ďakujeme Špeciálne olympiády Slovensko.“
Adela Kalafutová, mama mladého športovca plavca Adama
Also due to the current pandemic situation in our country, the Special Olympics Slovakia has started to implement the project „Inclusion of children with multiple disabilities through sports“.

  The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.

We bring you the story of a young athlete, swimmer Adam Kalafut.
  Slovakia’s Special Olympics point out that athletes with intellectual disabilities are also among us. They are athletes who successfully represent Slovakia and present it in the best light. They are athletes who, like their healthy sports colleagues, overcome themselves, break their personal records, and their biggest dream is to participate in the Special Olympics World Games.
It is sport that is one of the most beautiful and lightest forms of inclusion, and even young athletes like Adam Kalafut, are proof of what real inclusion should look like in practice. Thanks to the support of the Norwegian Funds program, the young athlete Adam Kalafut took part in the Special Olympics swimming camp with senior swimmers in March 2021, where he trained under the umbrella of the national swimming team coach Mrs. Yvetta Macejková. She trains medalists from Abu Dhabi. Adam with his older friends trained in the Olympic professional training center in x-bionic complex, where swimmers without ID were also taking place.
  „Getting the opportunity to train with medalists from Abu Dhabi, getting the opportunity to train during the Covid pandemic and getting the opportunity as a young athlete to train with his role models is a dream come true in these days. Thank you Special Olympics Slovakia.”
Adela Kalafutová, mother of Young Athlete swimmer Adam
  #smespecial #stespecial #Specialolympicsslovakia