V ustupujúcej epidemiologickej situácii počas leta a pred avizovaným nástupom 3 vlny pandémie COVID – 19 stihol plavecký športový klub Víťaz, člen Špeciálnych olympiád Slovensko, zorganizovať plavecko – športové sústredenie pre mladých športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
  Projekt bol realizovaný aj s podporou regionálnej spolupráce financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
Prinášame Vám vďaka tejto podpore ďalší príbeh mladých športovcov z klubu Víťaz.
  V dňoch od 2. do 5. augusta 2021 sa v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnil plavecký kemp. 20 športovcov 10 s intelektuálnym znevýhodnením a 10 detí bez intelektuálneho znevýhodnenia spolu trénovali vo vode aj na suchu. V plaveckom tréningu si zdokonaľovali predovšetkým plavecké štýly. Počas dvojfázového tréningu sa im trénerky a tréneri venovali aj jednotlivo a mali tak časový priestor zhodnotiť súčasný stav plaveckej vyspelosti a nastaviť tak v novom školskom roku na mieru šitý tréningový plán. V spoločných hrách vo vode im bol vytvorený priestor na spoločné hry. Vďaka spoločnému tréningu a poznaniu svojich kamarátov vytvorili prostredie pre inkluzívne hry ako štafety, hádzanie lopty, hry s plaveckými doskami a penovými „slížmi“. Medzi plaveckým tréningami bola prestávka na občerstvenie. Počas tréningu v telocvični sa mladí športovci naučili strečingové cvičenia a taktiež ako posilňovať s vlastným telom. Tréning bol ukončený spoločnými inkluzívnymi hrami s padákom a bežecké štafety s prekážkami. Súčasťou plaveckého kempu bola aj mladá športovkyňa MATP. Trénerky novovzniknutého plaveckého klubu viac spoznali svojich zverencov a opačne, mladí plavci sa naučili samostatnosti, zlepšili sa v samoobslužných činnostiach a spolupracovať s kamarátmi – inkluzívnymi rovesníkmi.
ĎAKUJEME občianskemu združeniu Víťaz a tešíme sa na ďalší ročník letného kempu.
  #smespecial #SpecialOlympicsSlovakia
  In the declining epidemiological situation during the summer and before the announced onset of third wave of the COVID – 19 pandemic, the Víťaz swimming sports club, a member of the Special Olympics Slovakia, managed to organize a swimming and sports camp for Young Athletes with intellectual disabilities.
The project was also held with the support of regional cooperation financed by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.
  Thanks to this support, we bring you another story of Young Athletes now from the Víťaz club.
From 2 to 5 August 2021, a swimming camp was held on the premises of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. 20 athletes, 10 with intellectual disabilities and 10 children without intellectual disabilities trained together in and out of the water. During the swimming training, they mainly improved their swimming styles. During the two-phase training, the trainers also addressed the individual needs of the swimmers and had time to evaluate the current state of their swimming level and set up a tailor-made training plan for the new school year. During the joint games in the water, space was created for them to play together. Thanks to joint training and getting to know friends, they created an environment for inclusive games such as relays, ball throwing, swimming board games and pool “noodles”. There was a break for refreshments between swimming training sessions. During training in the gym, young athletes have learned stretching exercises and bodyweight workouts. The training ended with joint inclusive games with a parachute and running relays with obstacles. A Young Athlete MATP was also a part of the swimming camp. The coaches of the newly formed swimming club became more familiar with their athletes and vice versa, young athletes learned independence, improved their self-service activities, and working with friends – inclusive peers.
  THANK YOU to the civic association Víťaz we are looking forward to the next year of the summer camp.
#smespecial #SpecialOlympicsSlovakia