11. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
PROJEKT: Unified sports trainings and competitions in Slovakia
  NÁZOV: Zimné sústredenie reprezentantov Special Olympics v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní a v behu na snežniciach.
  Starostlivosť a kvalitnú športovú prípravu reprezentantov je cieľom Špeciálnych olympiád Slovensko. Vďaka Norway Grants môžeme na počas sústredenie vzdelávať športovcov aj v oblasti zdravej výživy

ZIMNÉ SÚSTREDENIE REPREZENTANTOV SPECIAL OLYMPICS V ZIMNÝCH ŠPORTOCH a VÝUKA O ZDRAVOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE.

Špeciálne olympiády Slovensko vo februári 2022 zorganizovali 5 dňové reprezentačné sústredenie pre zimné športy ako: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a beh na snežniciach. Pozvaní na sústredenie boli športovci s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí dosahujú najlepšie výsledky v týchto športoch. Taktiež boli pozvaní športovci – náhradníci v zjazdovom lyžovaní. Sústredenie bolo zabezpečené kvalitne vo všetkých sférach. Tréneri boli kvalifikovaní, trate profesionálne pripravené a strava a ubytovanie na vysokej úrovni. Zjazdárom bolo umožnené trénovať aj medzi bránkami. Športový zjazdársky klub pripravil profesionálnu trať pre slalom a obrovským slalom. Bežeckí lyžiari a bežci na snežniciach trénovali na profesionálnych tratiach na Štrbskom Plese.
  Reprezentačné sústredenie bolo zamerané nie len športovo, ale aj edukačne. Športovci s downovým syndrómom, športovci s diagnózou autizmus či športovci Špeciálnych škôl si vypočuli prednášku o Zdravom životnom štýle ako aj o Duševnej príprave pred pretekom. Športovci a tréneri nie len počúvali, ale sa aj interaktívne zapájali do diskusie. Zdravý životný štýl bol dodržaný aj v jedálničku počas celého sústredenia. Prednáška o Duševnom zdraví priniesla športovcom a trénerom mnoho vedomostí ako zvládnuť predštartové stavy. Športovci si vypracovali aj zoznam svojich dobrých vlastností ako pomôcku pre zlepšenie ich sebavedomia. Sústredenie bolo vyhodnotené ako veľmi prospešné a úspešné.
Fotografie z projektu nájdete na stránke www.specialolympics.sk v novinkácha, alebo tu: https://specialolympics.sk/2jgallery/reprezentacne-sustredenie-kazan-2023
  #smespecial
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities
11. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.
PROJECT: Unified sports trainings and competitions in Slovakia
  NAME: Winter training of Special Olympics athletes in downhill skiing, cross-country skiing and snowshoeing.
  The care and quality sports training of the representatives is the goal of the Special Olympics Slovakia. Thanks to Norway Grants, we can also train athletes in the field of healthy nutrition and healthy mind during the training camp.

WINTER SPORT CAMP OF SPECIAL OLYMPICS ATHLETES IN WINTER SPORTS AND HEALTHY LIFESTYLE WORKSHOP.

In February 2022, the Special Olympics Slovakia organized 5-day national sport camp for winter sports such as: downhill skiing, cross-country skiing and snowshoeing. Athletes with intellectual disabilities who achieve the best results in these sports were invited to this Sport Camp. Athletes – substitutes in downhill skiing were also invited. Sport Camp was successfully ensured in all areas. The trainers were qualified, the ski tracks professionally prepared and the food and accommodation was provided in high level. The downhill skiers were also allowed to train among the racing slalom gates. The sport ski club has prepared a professional track for slalom and giant slalom. Cross-country skiers and snowshoe runners trained on professional tracks in Štrbské Pleso.
  The national team was focused not only on sports, but also on education. Athletes with Down Syndrome, athletes diagnosed with autism or Special School athletes listened to a lecture on Healthy Lifestyle as well as Mental preparation before the race. Athletes and coaches not only listened, but also all interacted in the discussion. A healthy lifestyle was also maintained in the menu throughout the training camp. The mental health lecture brought athletes and trainers a lot of knowledge on how to manage pre-start conditions. Athletes have also compiled a list of their good qualities as an aid to improve their self-confidence. The training was evaluated as very beneficial and successful.
Photos from Project you can find at: www.specialolympics.sk or here: https://specialolympics.sk/2jgallery/reprezentacne-sustredenie-kazan-2023
  #smespecial
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities