5. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.

Family Forum 2021, August 17, 2021

  Špeciálne olympiády Slovensko, dňa 17. augusta 2021, po prvý krát pripravili prednáškový deň pre rodičov, trénerov, asistentov trénerov a dobrovoľníkov. Cieľom Family Fóra bolo oboznámiť certifikovaných, ale predovšetkým nových rodičov, trénerov, asistentov trénera a dobrovoľníkov o Špeciálnych olympiádach Slovensko. Účastníci sa dozvedeli prečo, pre koho a ako pracujú Špeciálne olympiády Slovensko. Vypočuli si prednášku o činnosti organizácie, o projektoch Young Athlete/ Mladí športovci, MATP/ Tréningový program motorických zručností, Healthy Athletes/ Zdraví športovci a možnosti účasti na súťažných podujatiach Špeciálnych olympiád Slovensko. Prítomným boli ku každému projektu predstavené power pointové prezentácie, fotografie a videá.
Fotografie z Family Fórum seminára nájdete pod textom.

  Family Forum 2021, August 18, 2021

Špeciálne olympiády Slovensko dňa 18. augusta 2021, pripravili zaujímavý program pre účastníkov Family Fóra 2021. Prekvapením bola prednáška o zdravotníckych pomôckach spoločnosti Kido. Prednášajúca Slávka Reháková, konateľka spoločnosti Kido, predstavila rodičom, trénerom, asistentom trénera a dobrovoľníkom predo všetky produkty, ktoré sa dajú využiť pri zlepšení športového výkonu, alebo na relaxáciu po športovom výkone. Zdravotnícke pomôcky boli predstavené v dvoch skupinách: pomôcky na suchý tréning a pomôcky na tréning vo vode. Zážitkom pre mladých športovcov bola možnosť vyskúšať si pomôcky v praxi. Špeciálne olympiády zakúpili dve polohovateľné stoličky pre MATP mladých športovcov, lehátka pri bazén a podporné pomôcky na plávanie. Zo strany spoločnosti Kido bola športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko darovaná hodnotná plavecká pomôcka (plavecký vankúš pre imobilných športovcov). Ďakujeme.
  Fotografie z prednášky Family Fóra nájdete pod textom

Family Forum 2021, August 19, 2021

  Špeciálne olympiády Slovensko, dňa 19. augusta 2021, pripravili pre mladých MATP športovcov inkluzívny plavecký tréning. Pred vstupom do bazéna sa uskutočnila prednáška o bezpečnosti športovcov vo vode, rodičia, tréneri, asistenti trénera a dobrovoľníci boli vyškolení v nasledujúcich oblastiach. – Ako bezpečne vybrať mladého športovca z vozíka a následný vstup do bazéna, – Ako bezpečne vybrať športovca z bazéna a vložiť do vozíka, – Ako pripraviť mladého športovca na vodné prostredie, – Ako bezpečne držať športovca v bazéne, – Ako používať plavecké pomôcky, – Ako odstrániť strach rodiča a mladého športovca pri odstraňovaní detských plaveckých rukávikov, či kolies , – Ako sa naučiť prvé plavecké pohyby a aktivity vo vode. Inkluzívny tréning absolvovali mladí športovci spolu so svojimi rovesníkmi bez intelektuálneho znevýhodnenia.
Fotografie z inkluzívneho plaveckého tréningu Family Fóra nájdete pod textom.

  Family Forum 2021, August 20, 2021

Špeciálne olympiády Slovensko, dňa 20. augusta 2021, prizvali účastníkov Family Fóra na Special Olympics Slovakia Challenge Day 2021. Na Slovensku sa koná Challenge Day už po tretíkrát, ale po prvýkrát s účastníkmi Family Fóra. Počas dvojhodinového programu ukázali športovci s viacnásobným zdravotným znevýhodnením svoje športové zručnosti na 5 stanovištiach: Mobilita/ Obratnosť, Úchopy/ Hody, Odrazy/Odpaly, Kopy a Zručnosti na vozíku. Prítomní boli taktiež VIP hostia ako štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Svetlana Sithová, Senior Political Officier US Embassy Bratislava Mr. Jonathan Herzog a členka Predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko pani Jana Černáková. Medaile mladým športovcom s intelektuálnym znevýhodnením odovzdávala prezidentka Špeciálnych olympiád Dominika Nestarcová a dvojnásobný olympijský medailista v kanoistike Juraj Tarr. Všetci ostatní účastníci FAMILY FÓRA získali certifikát: Trénera, alebo Asistenta trénera, alebo Dobrovoľníka.
  BIG NEWS – Family Fórum sa stalo súčasťou pilotovaného potencionálneho vzdelávacieho programu “ASISTENT TRÉNERA” pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Prvými certifikovaným asistentami trénera sa stali Michaela Oravcová a Marek Varga obaja úspešní športovci Špeciálnych olympiád Slovensko.
» FOTO
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities
5. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2021
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.

Family Forum 2021, August 17, 2021

  The Special Olympics Slovakia, on August 17, 2021, prepared for the first time a lecture day for parents, coaches, assistant coaches, and volunteers. The aim of the Family Forum was to acquaint certified but above all new parents, coaches, assistant coaches, and volunteers about the Special Olympics Slovakia. Participants learned why, for whom and how Special Olympics Slovakia work. They heard a lecture on the activities of the organization, on projects such as Young Athletes, MATP / Motor Activities Training Program, Healthy Athletes, and the possibility of participating in the competition events of the Special Olympics Slovakia. Participants were presented with power point presentations, photographs, and videos for each project.
Photos from the Family Forum seminar can be found below the text.

  Family Forum 2021, August 18, 2021

The Special Olympics Slovakia on August 18, 2021, prepared an interesting program for the participants of the Family Forum 2021. The lecture on medical devices of the Kido company was a surprise. Lecturer Slávka Reháková, CEO of Kido, presented to parents, coaches, assistant coaches and volunteers mainly products that can be used to improve sports performance or for relax after sports performance. Medical devices were presented in two groups: dry training aids and water training aids. The experience for young athletes was the opportunity to try aids in practice. The Special Olympics bought two adjustable chairs for MATP young athletes, sunbeds, and swimming aids. The Kido company donated a valuable swimming aid (swimming pillow for immobile athletes) to the athletes of the Special Olympics Slovakia. Thank you.
  Photos from the Family Forum seminar can be found below the text.

Family Forum 2021, August 19, 2021

  The Special Olympics Slovakia, on 19 August 2021, prepared an inclusive swimming training for young MATP athletes. Before entering the pool, there was a lecture on the safety of athletes in the water, parents, coaches, assistant coaches, and volunteers were trained in the following areas: – How to safely remove a young athlete from the wheelchair and then enter the pool, – How to safely remove an athlete from the pool and put in the wheelchair, – How to prepare a young athlete for the aquatic environment, – How to safely hold an athlete in the pool, – How to use swimming equipment, – How to eliminate the fear of a parent and a young athlete when removing children’s swimming arm bands or wheels , – How to learn the first swimming movements and activities in the water. The young athletes underwent inclusive training with and their peers without intellectual disadvantage.
Photos from the inclusive swimming training of the Family Forum can be found below the text.

  Family Forum 2021, August 20, 2021

The Special Olympics Slovakia, on August 20, 2021, invited the participants of the Family Forum to Special Olympics Slovakia Challenge Day 2021. Challenge Day is being held in Slovakia for the third time, but for the first time with the participants of the Family Forum. During the two-hour program, athletes with multiple disabilities demonstrated their sports skills at 5 stations: Mobility / Dexterity, Grips / Throws, Strikes / Shoots, Kicks and Wheelchair Skills. Also present were VIP guests as the State Secretary of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, Mrs. Svetlana Sithová, Senior Political Officer of the US Embassy Bratislava, Mr. Jonathan Herzog and Jana Černáková, a member of the Presidency of the Special Olympics Slovakia. Dominika Nestarcová, President of the Special Olympics, and Juraj Tarr, a two-time Olympic medalist in canoeing, presented the medal to young athletes with intellectual disabilities. All other participants of the FAMILY FORUM received a certificate: Trainer or Assistant Trainer or Volunteer.
  BIG NEWS – Family Forum has become part of the piloted potential training program „ASSISTENT COACH“ for athletes with intellectual disabilities. Michaela Oravcová and Marek Varga, both successful athletes of the Special Olympics Slovakia, became the first certified assistant coaches.
» PHOTOS
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities