DEŇ MLADÝCH ŠPORTOVCOV ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

  Špeciálne olympiády Slovensko certifikovali 20 nových trénerov v cvičiacom programe „Mladí športovci“ a zároveň odovzdali svoje skúsenosti na Special Olympics Young athletes challenge day predstaviteľom medzinárodného projektu UANSport Erasmus + financovaného z EÚ v zastúpení krajín: Litva, Taliansko, Nemecko, Grécko a Slovensko. Predstavitelia daných krajín boli v Bratislave v dňoch 21. – 22. 10.2021 na medzinárodnom projektovom stretnutí.
Cvičiaci Program „Mladí športovci je certifikovaným programom Special Olympics International, zostavený odborníkmi z celého sveta.
Cvičiaci program Mladí športovci je určený deťom od 2 do 12 rokov s intelektuálnym znevýhodnením, t.j. s downovým syndrómom, s diagnózou autizmus a/alebo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  Je to unikátny program, ktorý rozvíja základné zručnosti ako chôdzu a beh, rovnováhu a skákanie, úchopy a chytanie, hádzanie, odrazy, odpaly a kopanie. Precvičením všetkých cvikov v jednotlivých zručnostiach napomáha rodičovi a trénerovi na aký druh športu má dieťa s intelektuálnym znevýhodnením fyzické predpoklady. Taktiež tento cvičiaci program ukazuje, ktoré zručnosti dieťa obľubuje viac a ktoré menej, čo je signifikantným ukazovateľov pre výber vhodného športu do budúcnosti.
„Je nám veľkým potešením, že tento program je možné realizovať aj na Slovensku, vďaka organizácii Špeciálne olympiády, už 4 rok. Sme veľmi radi, že na Special Olympics Young athletes challenge day sme naše praktické skúsenosti i komplexnú príručku cvičiaceho programu Mladí športovci mohli ponúknuť našim zahraničným hosťom ako inšpirácia pre ich prácu s deťmi s intelektuálnym znevýhodnením.“ „Veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených bola aj Inkluzívna večera s našimi športovcami Silviou Stehovou, Petrom Išpoldom a Marekom Vargom.“
Veronika Sedláčková, Projektová manažérka zahraničných projektov Špeciálnych olympiád Slovensko
Špeciálne olympiády Slovensko sú súčasťou medzinárodného projektu UAN Sport Erasmus + financovaného z EÚ v zastúpení krajín: Litva, Taliansko, Nemecko, Grécko a Slovensko.
  #UANSPORT #ERASMUSPSORTPLUS #BEINCLUSIVE #SMESPECIAL

SPECIAL OLYMPICS YOUNG ATHLETES CHALLENGE DAY

  Special Olympics Slovakia certified 20 new coaches in the training program „Young Athletes“ and forwarded their experience at the Special Olympics Young athletes challenge day to representatives of the international project UAN Sport Erasmus + funded by the EU on behalf of Lithuania, Italy, Germany, Greece and Slovakia. The representatives of the countries were at the international project meeting hold in Bratislava during October 21-22. 2021.
The training program “Young Athletes is a certified Special Olympics International program, compiled by experts from around the world. The Young Athletes exercise program is intended for children from 2 to 12 years of age with intellectual disabilities, e.g., with Down syndrome, with a diagnosis of autism and / or for children with special educational needs.
  It is a unique program that develops basic skills such as walking and running, balance and jumping, gripping, and catching, throwing, bounces, shots and kicking. By practicing all exercises in individual skills, it helps the parent and the coach for what kind of sport a child with intellectual disabilities has the physical preconditions. Also, this exercise program shows which skills the child likes more and which less, which is a significant indicator for choosing a suitable sport for the future.
„We are very pleased that this program can be implemented in Slovakia, thanks to the organization of the Special Olympics, for 4 years. We are very happy that at the Special Olympics Young athletes challenge day we were able to offer our practical experience and a comprehensive guide to the Young Athletes training program to our foreign guests as inspiration for their work with intellectually disabled children. „The Inclusive Dinner with our athletes Silvia Stehová, Peter Išpold and Marek Varga was also a great benefit for all participants. “ Veronika Sedláčková, Project manager of the Special Olympics Slovakia
The Special Olympics Slovakia is part of the international project UAN Sport Erasmus + funded by the EU on behalf of the following countries: Lithuania, Italy, Germany, Greece and Slovakia.
  #UANSPORT #ERASMUSPSORTPLUS #BEINCLUSIVE #SMESPECIAL