Dávame Vám do pozornosti.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
    Myslíme na Vás, držme si palce a posielame pozitívnu náladu a veľa zdravia.
    Objímame Vás
kolektív Špeciálnych olympiád Slovensko
    #UANSPORT #ERASMUSPLUSSPORT #BEINCLUSIVE #BEACTIVE #SMESPECIAL