27. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO, 11.5.2020, PER-ROLLAM

» Otvorenie VZ » Rokovací poriadok » Smernica o hlasovaní Per-Rollam » Program VZ » Pracovná a mandátová komisia » Správa o činnosti od posledného VZ » Správa marketingu » Rozpočet – návrh 2020 » Správa o hospodárení 2019 » Výročná správa 2019 » Správa o činnosti predsedníctva » Správa kontrolóra » Správa auditora » Etický kódex » Informačný systém » Rozdelenie financií v športe zdravotne znevýhodnených 2019 » Uznesenia VZ » Zápis a Výsledky VZ #smespecial #zvladnemetodoma