10. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  Projekt je pre regionálnu spoluprácu financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom EHP a Nórskych grantov.
Projekt: Inkluzívne karate v praxi
Implementácia každého nového športu do praxe je cieľom Špeciálnych olympiád Slovensko. Vďaka Norway Grants sme na Slovensku založili rozvoj ďalšieho nového športu pre deti mládež – KARATE.

  INKLÚZIA KARATE v PRAXI

  Špeciálne olympiády Slovensko úvodom nového roku 2022 ponúkli svojím športovcom nový šport – KARATE. Karate síce nie je oficiálnym športom Špeciálnych olympiád, ale je ich uznaným domácim športom. Karate je na Slovensku populárny a úspešný šport. Športový klub 1. Karate Club Pezinok dbá na rozvoj osobnosti dieťaťa a má k nemu individuálny prístup. Aj z týchto dôvodov bol tento klub vhodným na zaradenie športovcov s downovým syndrómom. Cieľom výuky je naučiť športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zručnosti KATA a KUMITE. Pod vedením jeho trénerov: Juraj Gažo, tréner I. triedy Karate, vice-majster sveta a 20-násobný majster Slovenska, držiteľ 2. Dan. a trénerky Svatava Sulanová, majsterka sveta v kickboxe, trénerka I. triedy v úpolových športoch a držiteľka 1. Danu, sú zárukou profesionálnej výuky a ľudského prístupu k športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
Dvaja športovci Špeciálnych olympiád Slovensko s intelektuálnym znevýhodnením Samko a Alexej sú súčasťou vyššie uvedeného športového klubu a jeho tréningového procesu. Do kolektívu zapadli bez najmenších prekážok. Taktiež rovesníci – karatisti- sú prirodzení vo svojom správaní a „neriešia“ iný, odlišný prístup ku svojim „spolubojovníkom“. Toto je ukážka priamej praxe, kde sú v jednom klube na jednom tréningu rovesníci vo veku 12 až 14 rokov a vykonávajú všetky pokyny trénera a sú súčasťou spoločných aktivít. Už teraz sa tešíme na ich vystúpenie kata na spoločenskom podujatí Špeciálnych olympiád Slovensko.
  Fotografie z projektu nájdete pod textom.
#smespecial
  #EEA Norway Grants
  #working together for an inclusive Europe
  #inclusion trough sport for children with developmental disabilities
» FOTO
10. MEDIA NEWS Norway Grants: SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities
  The project is funded for regional cooperation by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian grants.
Project: Inclusive karate in practice
The implementation of each new sport into practice is the goal of Special Olympics Slovakia. Thanks to Norway Grants we have established the development of another new sport for children and youth in Slovakia – KARATE.

  KARATE INCLUSION IN PRACTICE

Special Olympics Slovakia at the beginning of the new year 2022 offered their athletes a new sport – KARATE. Although karate is not an official sport of the Special Olympics, it is their recognized domestic sport. Karate is a popular and successful sport in Slovakia. The 1st Karate Club Pezinok cares about the development of the child’s personality and has an individual approach to it. Also, for these reasons this club was suitable for inclusion of athletes with down syndrome. The aim of the training is to teach athletes with intellectual disabilities the skills of KATA and KUMITE. Under the guidance of coaches: Juraj Gažo, I. class Karate coach, vice-champion of the world and 20 times Slovak champion, holder of 2nd Dan and Svatava Sulanová, world champion in kickboxing, 1st class coach in combat sports and holder of 1st Dan, are a guarantee of professional teaching and human approach to athletes with intellectual disabilities.
  Two Special Olympics Slovakia athletes with intellectual disabilities Samko and Alexej are part of the above-mentioned sports club and its training process. They fit into the team without the slightest obstacles. Also, peers – athletes are natural in their behaviour and do not „address“ any different approach to their „comrades.“ This is an example of direct practice, where peers aged 12 to 14 are in one club and train and carry out all the instructions of the coach and are part of joint activities. We are already looking forward to their kata performance at the Special Olympics Slovakia social event.
Photos from the project can be found below the text.
  #smespecial
#EEA Norway Grants
#working together for an inclusive Europe
#inclusion trough sport for children with developmental disabilities